17 May 2017

Investeringssubsidies NWO Middelgroot 2017/2018 - Deadline August 7, 2017

De call voor het NWO en ZonMw/NWO (Medische Wetenschappen) investeringsprogramma voor de apparatuurronde 2017/2018 wordt eind mei 2017 opengesteld. Het betreft investeringen in middelgrote apparatuur ("Investeringen NWO-middelgroot" bijdrage € 110.000 tot max. € 500.000, incl. BTW).

Voor informatie over het investeringsprogramma NWO/ZonMw-middelgroot wordt verwezen naar de bijgevoegde beschikbare brochure "Investeringen NWO-middelgroot 2015/2016" welke eveneens te vinden zijn op de website van NWO en ZonMw.

Het hoofd van de IDEE, de heer P. Kwant, vervult in deze procedure een adviserende rol. Het Research Office (W. Wolters/E. Rijkers) kan indien gewenst ondersteuning verlenen bij de uitwerking van de aanvraag.

Afwijkend van de andere wetenschapsgebieden binnen NWO wordt binnen het deelgebied "ZonMw/Medische Wetenschappen" de voorselectie van de investeringsaanvragen door de faculteiten zelf verricht. De Raad van Bestuu Maastricht UMC+ vervult namens de UM de rol van penvoerder richting ZonMw/fVWO-Medische Wetenschappen. Aanvragen voor ZonMw/NWO investeringssubsidies middelgroot dienen derhalve te verlopen via de Raad van Bestuur Maastricht UMC+. De Wetenschapscommissie Maastricht UMC+ heeft hierbij een adviserende rol.

Procedure investeringssubsidies ZonMw/NWO middelgroot

Voor de interne selectie en afhandeling dienen de volledig uitgewerkte aanvragen uiterlijk maandag 7 augustus 2017 in het bezit te zijn van de secretaris van de Wetenschapscommissie, de heer M. Berndes. Ten aanzien van verdere afhandeling moet u rekening houden met de volgende aspecten:

1. de faculteit zal toetsen of aanvragen voldoen aan de door ZonMw/NWO gestelde criteria en indien meer dan drie investeringsaanvragen middelgroot voldoen aan deze criteria een selectie maken (thematiek, profilering en brede inzetbaarheid);

2. binnen de geselecteerde aanvragen wordt door de faculteiten geen prioritering aangebracht. De Raad van Bestuur gaat er vanuit dat de betreffende aanvraag past binnen het apparatuurbeleid van de School of thema;

3. de betreffende School stemt in met de aanvraag en verklaart de benodigde matching van 25% (zie ZonMw/NWO-brochures) van de totaalinvestering uit eigen middelen bij te dragen;

4. de uiteindelijke aanvraag bij ZonMw/NWO geschiedt, na akkoordverklaring door de Raad van Bestuur Maastricht UMC+ (begeleidende brief namens de instelling), door de aanvragers zelf via het elektronische aanvraagsysteem Projectnet van ZonMw (investeringen middelgroot). De sluitingsdatum bij ZonMw/NWO is dinsdag 5 september 2017 (14:00 uur)

5. de geselecteerde aanvragen zullen verder worden beoordeeld in de door ZonMw/NWO aan te stellen gremia;

6. de indiener wordt in de gelegenheid gesteld om de aanvraag voor de Wetenschapscommissie kort mondeling toe te lichten op maandag 14 augustus 2017 vanaf 17.00 uur. De secretaris van de Wetenschapscommissie zal hierover contact opnemen met de aanvragers.

Voor nadere vragen of informatie kunt u terecht bij de secretaris van de Wetenschapscommissie, de heer M. Bernde (m.berndes@maastrichtuniversity.nl, Peter Debyelaan 15, niveau 5, tel. 043-3871350 / 06-392 65 773).