PhD Students: Blood coagulation, venous thrombosis & bleeding | PI group Hugo ten Cate

Annisa Aarts

Patricia Gomez Rosas

Xiang Gui

Ruben Hupperetz

Aaron Iding

Melanie de Jong

Inge Luu

Mark Mulder

Soroosh Sherkarchian Boroujeni

Hendrik Stragier

Ashley Verburg

Sixuan Wang

Ruth Willems

Marieke Wintjens

Jiayu Wu

Yupeng Wu

Junxiong Zhao